• Nema proizvoda u korpi.

Prof. dr Djordje Bek-Uzarov

Prof. dr Djordje Bek-Uzarov
Recenzent

Lični podaci

Ime: Djordje, Nikole, Bek-Uzarov
Dan i mesto rođenja: septembar 1929, Vlajkovac, Srbija
Nacionalnost: državljanstvo SR Jugoslavije, rus
Porodica: oženjen, dva sina: Nikola (1964.) i Boris (1969.) i troje unučadi


Opšta profesionalna delatnost

Zaposlen u Institutu za nuklearne nauke (1956.) u Vinči kao diplomac, odakle brani: diplomski rad (1957.), magistarski (1963.) i doktorsku disertaciju (1968.), a sve iz oblasti merenja zračenja, tj. metrologije jonizujućih zračenja. Osnovao u Vinči grupu za apsolutna merenja aktivnosti radionuklida (1963.); osnovao je 1969. i vodio Odeljenje metrologije radionuklida, jedine naučne organizacije iz Jugoslavije koje je u toku 100 godina postojanja Metarske konvencije naučno saradjivala sa Medjunarodnim Biroom za tegove i mere iz Sevra-Pariz.

U Institutu je 46 godina (1956-2002), paralelno sa radom u Institutu 40 godina (1957-1997) angažovan je i u nastavi na univerzitetima u Beogradu i u Kragujevcu i Centru za obuku kadrova za rad sa radioaktivnim izotopima.

Autor je i koautor u: 12 knjiga, udžbenika, monografija, 140 publikacija i 6 publikacija  po pozivu.

Konstruktor i voditelj izgradnje dve kapitalne Nacionalne merne instalacije za merenja jonizujućih zračenja: 4p b-g koincidentne aparature za apsolutna merenja radioaktivnosti izvora zračenja i Instalacije Whole Body Counter – WBC za direktno merenje radioaktivnosti u celom čovečijem telu, kao i 12  drugih aparatura, detektora, scintilacionih i gasnih 2p i 4p proporcionalnih brojača i drugih merila.

Član uredjivačkih odbora u 3 medjunarodna naučna časopisa.

Odlukom Direktora sektora publikacija Medjunarodne Agencije za Atomsku energiju (Dorofeev 1959-62) odredjen je za recenzenta publikacija iz oblasti merenja i zaštite od jonizujućih zračenja.

Predsednik i organizator Medjunarodne letnje škole “First International Summer School on Radionuclide Metrology” Herceg Novi, Yugoslavia, August 21– Septemeber 1 1972.

Ekspert za metrologiju (merenja) jonizujućih zračenja Odlukom Saveznog Minsitarstva za nauku tehnologije i razvoj Jugoslavije  (od 1995).

Član Saveta za strategiju razvoja metrologije Jugoslavije (od 1998.)

Obrazovanje

Srednja škola: Realna Gimnazija u Vršcu 1948.
Stručna sprema: Kvalifikovani radio-mehaničar, Vršac (1952.)

Univerzitet: Prirodno-matematički fakultet u Beogradu, Fizika 1957.
– Diplomski rad: „Apsolutno merenje alfa radioaktivnih izvora metodom odredjenog prostornog ugla“ za zvanje Diplomirani fizičar (1957.)

Postdiplomske studije, Univerzitet u Beogradu
– Magistarski rad:  „Selektivno merenje aktivnosti kontaminiranog radioaktivnog uzoraka:  24Na  i 60Co “ za zvanje Magistra fizičkih nauka (1963.)
– Doktorska disertacija: „Merenje broja raspada radioaktivnih izotopa metodom jednovremenih dogadjaja“ za zvanje Doktora fizičkih nauka (1968.)

Naučno-istraživačka zvanja

Asistent pripravnik: Grupa za detekciju i merenja radioativnih izotopa u Institutu za nuklearne nauke „Boris Kidrič“ u Vinči 1956-58.
Asistent istraživač: Grupa za apsolutna merenja radioaktivnih izotopa u Insti-tutu za nuklearne nauka „Boris Kidrič“ u Vinči 1958-1963.
Naučni saradnik: Odeljenje za apsolutna merenja radioaktivnih izotopa u Institutu za nuklearne nauka „Boris Kidrič“ u Vinči 1963-68.
Viši naučni saradnik: Laboratorija za fiziku u Institutu za nuklearne nauke „Boris Kidrič“ Odeljenje za metrologiju radioakivnih izotopa. Vinča. VD Načelnika 1969.
Naučni savetnik: Institut nuklearne nauke „Vinča“ 1993.

Istraživački rad u inostranstvu

Francuska, po pozivu od: Comessariat de l’Energy Atomique. Centre des Etudes Nucleaires, Laboratoire des Metrologie des Rayonnemnets Ionizants,  Saclay. Zaposlen u zvanju Chercheur Etranger (Inostrani istraživač)  u toku 1969-70, po pozivu Prof. B.Grinberg i Dr Y.LeGallic.

Zvanja i nastavna delatnost na Univerzitetima

Asistent: Prirodno-matematički fakultet u Beogradu. Katedra za Elektroniku 1957-69. na predmetu „Elektronika“ za fizičare III godine studija sa B.Ćirilovim.

Docent: Prirodno-matematički fakultet u Beogradu, na predmetu „Laboratorijska tehnika“, 1969-71. za fizičare II godine studija sa A.Stamatovićem.
Medicinski fakultet u Beogradu, Postdiplomske studije, „Merenja i Spektrometrija X i gama zračenja“ 1967-69. sa K.Kostićem;
Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Postdiplomske studije iz Metrologije, na predmetu: „Metrologija jonizujućih zračenja“, 1976-79.

Vanredni profesor: Prirodno-matematički fakultet u Beogradu. Odeljenje u Kragujevcu 1976. Na predmetu „Opšta fizika“, „Nastava fizike“.
Mašinski fakultet u Kragujevcu, na predmetima: „Fizika“, “Laboratorijska tehnika”, „Elektrotehnika“ na redovnim studijama, a „Teorija i tehnika merenja“ na postdiplomskim studijama, 1973-79.

Redovni profesor: Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu na predmetima „Metrologija“ (osnivač katedre od 1974 -89.), „Elektrotehnika“ 1984-89, „Nastava fizike“ 1984-88.
Mašinski fakultet u Kragujevcu, na postdiplomskim studijama. „Teorija i tehnika merenja“ 1983-88.

U svim zvanjima: Nastava u Centru za obuku kadrova za rad sa radioaktivnim izotopima Instituta u Vinči na nastavnim jedinicama iz oblasti detekcije,  merenja radioaktivnosti i obrade rezultata merenja od 1959-95.

Medjunarodni naučno-istraživački projekti

Učesnik: „Collaboration sur le Programme commun de l’utilisation de combustible Vincha-Saclay“-VISA. Fondator: Commisariat a l’Energie Atomique-CEA Pariz, i Savezna Komisija za nuklearnu energiju SKNE (Beograd).  Izvršioc. Institut za nuklearne nauke „Boris Kidrič“ i Centre des Etudes Nucleaires Saclay, 1960.

Učesnik u: „Determination of the Tritium build-up heavy water moderated reactor“ Fondator: International Atomic Energy Agency-IAEA. Izvršioc Istitut za Nuklearna istraživanja „Boris Kidrič“. Contract No. 129/RB. 1965.

Nosilac Projekta: Letnja škola za metrologiju radionuklida -„First International Summer School on Radionuclide Metrology“. 1972. Fondatori: Institut za nuklearne nauke „Boris Kidrič“, Centre des Etudes Nucleaires de Saclay, Bureau Central de Mesures Nucleaires Geel, National Bureau of Standards. Izvršioci: Medjunarodni naučni komitet-radna ekipa: Y. Le Gallic, Dj. Bek-Uzarov, A. Spernol, Lj. Dobrilović, K. Zsdansky. Proceedings štampan u: Nucl. Instrum. Meth. Volume 112. No. 1,2. 1973.

Nosilac Projekta: “Tanki monomolekularni slojevi”-„Etude en commun de rendement de fluorescence des sources monomo-leculaires“. Fondator: Commissariat a l’Energy Atomique -CEA. Contract: Franco -Yougoslave No. A 3410 (1973) Izvršioci: Centre des Etudes Nucleires de Saclay, Contract No.973-77 Nosioc projekta: Dr Y.Le Gallic – CEA i Dr Dj.Bek-Uzarov od strane Instituta „Boris Kidrič“. Period trajanja 1972-73, Contract SAF/CCA/73. Zatim produžen za period 1973-77, Contract 61973-77.

Nosilac Projekta: „Development of Monomolecular Layers for preparation Radioactivity Standards  of  Nuclides emitting Low- Enegy Electrons“. Fondatori: National Bureau of Standards (NBS)-NIST, Washington  Zajednica za nauku Srbije, Beograd Izvršioc: Institut za nuklearne nauke „Boris Kidrič“, Beograd -Vinča. Nosioci projekta: Prof dr W.B.Mann i Dr J.Hutshinson -NBS. Prof dr Dj.Bek-Uzarov i mr Lj. Dobrilović od IBK Period: 1981-85. Produžen je za još 5 godina pod Contract Grant Number (G)-266/Yu- 1985-90.NBS-IBK i Joint Fund Project (JFR) 577.

Nosilac Projekta: „Izučavanje fizičkih i hemijskih osobina jedinjenja urana važnih za primene u nuklearnoj energetici“. Odobren za usvajanje sa Institutom za nuklearna istraživanja „Kurchatov“ iz Moskve i Instituta za nuklearne nauke Vinča 1999. Nosilac iz Rusije je Akad. Yu.A.Teterin, i Prof Dj.Bek-Uzarov, Prof L.Vukčević (Podgorica).

Studijski boravci i predavanja po pozivu

Engleska: National Physical Laboratory, Teddington, i Royal Marsden Hospital 1959. po pozivu Dr. P. Campion-a

Rusija-SSSR: Gosudarstveniy Institut Standardov i mer Institut Metrologii im.  D.I.Mendeleeva. Leningrad. 1960. po pozovu Dr.I.Karavaeva-a

Nemačka: Physicalische-Technische Bundadesanstahl (PTB), Braunschweig. 1961. po pozivu Dr. H.Weiss-a i Dr. E.Ramthun-a

Rumunija: Institute Physica Atomica. Communa Magurele. Bucuresti. 1967. po pozivu Dr. L.Grigorescu

SAD: National Bureu of Standards (NBS) kasnije National Institute of Sciences and Technology (NIST) Washington 1968. po pozivu Prof, Wilfrid B.Mann-a

Belgija Joint Institute of Nuclear Research. Steenweg naar Retie. Mool. Radionuclide Department  1969. po pozivu Dr. Alfred Spernola

Češka: Ustav pro Vyskum Vyrobu a Viyžitii radizotopu, Praha. Interkomparacije radionuklida; 1968, 1973. po pozivu Dr. L.Kokte

Drugi pozivi: Kraće studijske posete sa predavanjima po pozivu i posetama laboratorijama i univerzitetima u: Grčka (Thessaloniki-Solun, Athens), Albania (Tirana), Bugarska (Sofija), Rumunija (Bukurešt, Konstanca), Nemačka (Dresden, Braunscweig Physikalische-Technische Bundesan-stalt-PTB), Italija (Rim, Cassacia)

Članstvo u medjunarodnim naučnim nevladinim organizacijama

European Physical Society–EPS, od 1967. član i predstavnik fizičara SFR Jugoslavije za člana Saveta–(EPS Council memeber 1985–91);
American Physical Society član od 1973.;
American Nuclear Society član od 1970.;
International Committee for Radionuklide Metrology-ICRM od 1975. je član i jedan od osnivača, biran za Vicepresident-a ICRM-a (1982-85);
Balkan Physical Union-BPU od 1987. član i jedan od osnivača;
Pugwash Society on Science and World Affairs. od 1998.;
Club of Rome on Science and Technology. Debrecen od 1998.;
International League of Humanists (Philadephia founded in 1976.) Sarajevo 1998.;
Predstavnik International Network of Centers for Sustainable Development za SR Jugoslaviju u mreži Jugoistočne Evrope od 1997.;
Počasni član Balkanske unije fizičara 2003.

Članstvo u naučno strukovnim organizacijama u Zemlji

Savez društava matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije-SDMFAJ, član od 1956. a Predsednik Saveza SDMFAJ (1985-92)
Društvo fizičara Srbije, član (1969), Predsednik (1983 -1989)
Društvo za zaštitu od zračenja, član (1963)
Drušrvo za biofiziku, član (1970)
Naučna Fondacija „Mihajlo Pupin“ u Kragujevcu 1977-84.(sa B.Gligorićem- osnivač)

Društveno izborne funkcije, nagrade, promocije,  odlikovanja

Godišnja nagrada za naučni rad u Institutu Vinča za izgradnju Uredjaja za Merenje Radioaktivnosti čovečijeg tela 1967.
Rukovodilac-Šef Otseka za apsolutna merenja u Institutu Vinča od 1959 do 1967.
Nagrada za razvoj oblasti Apsolutnih merenja u Institutu Vinča 1968.
Predsednik Radničkog Saveta Insituta za nuklearne nauke “Boris Kidrič” u Vinci 1969- 71.
Načelnik -VD Odeljenja za metrologiju radionuklida u Institutu Vinča od 1968 do 1973.
Srebrna Plaketa za Stvaralaštvo. Rijeka 1975.
Predsednik Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, dva puta biran 1983-85 i 1985-86.
Medalja za razvoj Metrologije Jugoslavije 1998.

Znanje stranih jezika

Tečno govori: engleski, francuski, ruski i nemački jezik. Razume i delom se sporazumava na: slovačkom, rumunskom i mađarskom jeziku.

Ukupne naučno-stručne aktivnosti i radni staž

Naučna aktivnost pokriva metrologiju jonizujućih zračenja, merenja aktivnosti radioaktivnih izvora. Merenja aktivnosti u celom čovečijem telu, humana dozimetrija i procene ozlede čoveka od jonizujućih zračenja.

Konstrukcije, projektovanja izgradnja dve merne instalacije nacionalnog značaja, 4p b-g koincidente aparature za apsolutna merenja radioaktivnih izvora i Instalacije Whole Body Counter – WBC za direktno merenje radioaktivnosti u celom čovečijem telu, kao  i 12  drugih aparatura, merila za jonizujuća zračenja, gasnih 2p, 4p  proporcionalnih i univerzalnih scintilacionih brojača.

Nastava na univerzitetu opšta metrologija, elektronika, elektrotehnika, opšta fizika, laboratorijska tehnika, merenja aktivnosti i dozimetrija jonizujućih zračenja, humana dozimetrija.

Radni staž u Institutu za nuklearne nauke u Vinči 46 godina, i u isto vreme 36 godina paralelno nastava na Univerzitetima u Beogradu i Kragujevcu, Centru za obuku kadrova za rad sa radioaktivnim izotopima 26 godina, 1,5 godina istraživač saradnik–chercheur etranger Centere des Etudes Nuleaires–Saclay Francuska.