• Nema proizvoda u korpi.

Nastavna sredstva

Interfejs sa programima za 7. i 8. razred

Upravljački ulazno/izlazni interfejs sa 8 digitalnih ulaza i 16 relejnih izlaza, osmišljen je i izrađen kao nastavno sredstvo za potrebe nastave Tehničkog i informatičkog obrazovanja u sedmom i osmom razredu. Namenjen je upravljanju modelima uređaja, mašina i sistema iz životnog i radnog okruženja pomoću računara. Omogućava otvorenu i zatvorenu spregu upravljanja. Za otvorenu spregu koriste se samo izlazi, a za zatvorenu ulazi i izlazi. Za upravljanje modelima na ovaj način potrebno je uvođenje serijskog USB interfejsa.

Serijski USB interfejs i upravljački ulazno/izlazni interfejs

Serijski USB interfejs

Uloga serijskog USB interfejsa je da ostvari vezu između PC računara i upravljačkog ulazno/izlaznog interfejsa. Zasnovan je na integrisanom kolu FT234X poslednje generacije koji omogućava serijsku komunikaciju sa upravljačkim ulazima i izlazima preko USB porta.

Upravljačko ulazno/izlazni interfejs

Ovaj uređaj sadrži 8 ulaznih linija na koje se mogu povezati prekidači i 16 relejnih izlaza na koje se mogu povezati elektromotori i elektromagneti.
Povezivanje elektromotora, elektromagneta, prekidača i izvora za napajanje upravljačkog interfejsa realizovano je mikro priključcima sa polugom koje omogućavaju brzo i jednostavno korišćenje.

Šema U/I interfejsa

Primer upravljanja modelom segmenta tehnološke linije

Automatizovani tehnološki proces izrade proizvoda obuhvata dopremu pripremka, manipulaciju njime, automatsku obradu i otpremu obratka. Transportna traka 1 doprema pripremak; robotska ruka (manipulator) preuzima pripremak sa trake i prenosi ga na radni sto koordinacione glodalice. Po završetku glodanja, manipulator prenosi obradak sa radnog stola na transportnu traku 2. Transportna traka 2 otprema obradak do mašine za narednu tehnološku operaciju.

Model segmenta tehnološke linije

Šema veze izvršnih organa modela segmenta tehnološke linije i interfejsa

Upravljanje modelom ostvaruje se korišćenjem programa Tehnološka linija.

Prozor programa za upravljanje tehnološkom linijom

Primer proširene tehnološke linije upravljane preko dva interfejsa