3.1 Prelistaj

Elektronski elementi sa štampanom pločom spajaju se lemljenjem. Izvodi elemenata provlače se kroz otvore sa suprotne strane štampanog kola. Mala rastojanja izvoda elemenata zahtevaju veliku preciznost pri lemljenju.
Za priključenje interfejsa na računar potreban je odgovarajući kabl i priključak (konektor) – Sub-D-25. Kutiju za interfejs  moguće je izraditi od plastike organskog stakla ili iskoristiti od ambalaže.

izgled ploče sa suprotne strane štampanog kola i ucrtanim simbolima elektronskih elemenata
izgled ploče sa zalemljenim elektronskim elementima
prostorni prikaz unutrašnjosti interfejsa
prikaz sklopljenog interfejsa
USB konvertor